Välj en sida

ScheduleShare

Ett arbetssätt som skapats för att hantera planeringsprocessen i större projekt.
LÄS MERLOGGA IN

HUR?

Så fungerar det

Scheduleshare är ett arbetssätt som har skapats för att hantera planeringsprocessen i större projekt.

Arbetssättet bygger på att man sammanlänkar olika delprojekts egna tidplaner med en överordnat gemensam tidplan som beskriver hela projektets genomförande. Detta gör det möjligt för delprojekten att planera och följa upp framdriften följande delprojektets egna strukturer och sin egen metodik, samtidigt som förutsättningar för att följa upp helheten i projektet tillskapats. Enda kravet är att delprojektet i sin planering följer den överenskomna strukturen och kodningen av aktiviteter och milstenar som Scheduleshare föreskriver.

Den sammanlänkade tidplanen för hela projektet hålls uppdaterad genom att delprojektens aktuella tidplaner importeras (laddas upp) vid varje framdriftsuppföljningstillfälle.

Portalen

Processen är i hög grad automatiserad vilket minimerar risken för att fel introduceras.

Uppladdningen görs enkelt via en portal där delprojekten laddar upp sina respektive tidplaner i MS Project format.

En manual som beskriver hela planeringsprocessen finns framtagen som i sina detaljer anpassas till varje enskilt projekt avseende bland annat att projektets regler gällande namnsättning och parametrisering av aktiviteter och milstenar med mera överensstämmer med de regler som är gemensamma för det specifika projektet.

Logga in på portalen

Kontakta oss